top of page

Forskning

Med en eklektisk och internationell bakgrund använder jag tvärvetenskapliga metoder och olika källmaterial för att forska kring migrationen, översättningen, konstruktionen, framförandet, mottagandet och minnet av modern judisk kultur i Europa. ​

Jag använder mig av rumsliga, transnationella, känslohistoriska, arkitektoniska och genusbaserade analyser för att undersöka judiska hierarkier, majoritet/minoritetsmöten, kunskapsmigration, kulturekonomiska nätverk och kulturella gränser. Jag använder också Geographic Information Systems (GIS) för att kartlägga och analysera bosättningsmönster, urbana rörelser och globala resor. Mitt källmaterial är varierande: från intervjuer, materialkultur och personliga brev, till styrelseprotokoll, kvitton och tidningsartiklar. Jag undersöker urbana byggnader, begravningsritualer, musik, heminredning, skolläroplaner, sommarställen och företagsnätverk för att utforska dialektiken mellan judisk kultur och nationell tillhörighet, samt den judiska kulturens överlevnad i Europa efter Förintelsen.

Jag är medlem i forskarnätverket HEBE (Histories of Emotion in the Built Environment). HEBE syftar till att undersöka de sätt som känslohistoria kan hjälpa oss att bättre förstå bebyggelsemiljöer. Dess mål är att möjliggöra inkluderande sektoröverskridande diskussioner mellan och över discipliner och praktiker. Genom detta arbete kommer forskare under de kommande fem åren reflektera kring metodiska möjligheter och svårigheter i att använda känslohistoriska ramverk för att studera bebyggelsemiljöer. HEBE-nätverket kommer att anordna seminarier och evenemang för att utforska dessa teman. 

Min doktorsavhandling från 2019 bevisar den fortsatta relevansen av religion för judiska identitetskonstruktioner i det moderna Europa. Avhandlingen understryker även vikten av urban topografi för de emanciperade judarnas bosättningsmönster, interna kulturinfrastruktur och konstruktion av offentlig närvaro. 

Jag har forskat på forskningscentrum i Storbritannien, Tyskland och Sverige. Jag har fått ta emot priset Vice Chancellors' Award in History från University of Southampton, and blivit finansierad av bland annat Memorial Foundation for Jewish Culture, Torsten Söderbergs stiftelse, Åke Wibergs stiftelse och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

Som projektledare och deltagare i kulturarvsprojekt om svensk-judisk kultur har jag tagit fram och omvandlat ny forskning, liksom delar ur mina tidigare forskningsstudier, till stadsvandringar för museum. Jag har också arbetat med digitalisering av svensk-judiska arkiv. 

Nu arbetar jag som postdoc vid Centrum för Europaforskning (CERGU) och Institutionen för Historiska studier vid Göteborgs universitet, och jag är även gästforskare vid Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm. 

Forskningsprojekt

The Effects of the Shoah on European-Jewish Business Networks and Cultural Mobility

Forskningsledare

Projektet utforskar transnationella kultur-ekonomiska nätverk före och efter Förintelsen genom prismat av två svensk-judiska familjer. Det undersöker de kulturella konsekvenserna av ett etniskt folkmord i en europeisk nation på minoritetskulturen i andra delar av Europa.  

C6DBEBA2-778E-4C51-93CD-A4E4A25BD4DC_bla

Jewish Feelings in the City: Emotional Topographies and Power Relations in Modern Stockholm

Forskningsledare

Bokprojektet undersöker skärningspunkten mellan digital humaniora, känslohistoria och urbana studier genom en fallstudie av Stockholms judar. Boken utforskar emotion-ella strategier för rumsliga inomjudiska och judiska/icke-judiska relationer.

jewishcemetery.png

Judisk ekonomisk aktivitet och Stockholms omvandling till en modern huvudstad

Forskare

Projektet undersöker judiska donationer till utvecklingen av publika kulturella institutioner i Stockholm 1870-1930, och hur dessa kulturekonomiska aktiviteter fungerade som judiska manifestationer av svenskhet, samt bidrog till Stockholms moderna utveckling. 

FCD3640C-F0FE-4270-99A0-F4580A06A3FC_bla

Yerusha

Forskare

Kulturarvsprojektet kartlägger, förenar och digitaliserar arkivmaterial kopplade till europeiskt judiskt liv med målet att skapa större forskningstillgänglighet. Det svenska delprojektet leds av Pontus Rudberg i samarbete med Judiska museet i Stockholm.

IMG_0177_edited.png

Between Marginality and Multiplicity: Mapping Jewish Public Home-Making in Modern Stockholm

Forskningsledare

Det tvärvetenskapliga projektet utforskar rollen av judiska/icke-judiska relationer, interna hierarkier, and urban topografi för rumslig konstruktion av judisk religiös mångfald och nationell tillhörighet i Stockholm, 1870-1939. 

1935-1939_4.png
bottom of page