top of page

Between Marginality and Multiplicity: Mapping Jewish Public Home-Making in Modern Stockholm

Doktorsavhandlingen utforskar konstruktionen, debatten och underhållningen av Stockholms judiska mångfald av religiösa rum, liksom den mångfald av kroppsrörelser som utfördes mellan judiska urbana platser. Den utvärderar grupp- och individuella strategier för att skapa judiska hem i Stockholm mellan emancipationen år 1870 och början på andra världskriget. Den judiska församlingen i den svenska huvudstaden hade ett stort intresse för religiösa institutioners och traditioners befintlighet och form, såsom synagogor, mikvot (rituella bad), kashrut och religiösa skolor. Genom att undersöka hur judiska/icke-judiska relationer, interna hierarkier och den urbana topografin påverkade skapandet, formen och användningen av religiösa platser, kan jag analysera den dynamiska relationen mellan judarnas offentliga framställningar av både judiskhet och svensk nationalidentitet. Projektet är teoretiskt och metodiskt tvärvetenskapligt: det baseras på rumsliga och performativa teorier, and använder genusbaserade, musiketnologiska, arkitektoniska, geografiska, digitala, sociologiska och muntlig historiska metoder. Genom denna eklektiska studie visar jag att den svensk-judiska gruppen kollektivt behövde och uppmuntrade rumsliga uttryck av religiös och rituell kontinuitet för att underhålla deras sociala gemenskap i en nordisk huvudstad som geografiskt fragmentiserade och individualiserade deras hem och aktiviteter. 

Projektet genomfördes mellan 2013 och 2019. Det var kopplat till min doktorstjänst på Department of History och Parkes Institute for the Study of Jewish/non-Jewish Relations vid University of Southampton i Storbritannien. Avhandlingen skrevs färdigt medan jag var gästforskare på Leibniz-Institute of European History i Mainz, Tyskland 2019. Projektet attraherade nära 500,000 SEK från internationella finansiärer. Det finansierades av Vice Chancellors' Award in History och Brumfit-Mitchell Post-Graduate Award från University of Southampton, Memorial Foundation for Jewish CultureHelge Ax:son Johnsons stiftelse and Gertrude och Ivar Philipsons stiftelse, samt internationella bidrag till forskning, konferensdeltagande och resor från, till exempel, Urban History Group, Karl-Franzen-Universität i Graz, British Association for Jewish StudiesHumanities Post-Graduate Student Research Fund från University of Southampton, Helen Reinfrank Fond, University of Sussex, och Hebrew University of Jerusalem.

Projektets resultat har än så länge blivit publicerat som akademiska artiklar, källanalyser och populärvetenskapliga kapitel, och delar av projektet har omvandlats till stadsvandringar. En omarbetad version kommer publiceras 2023 under titeln Jewish Feelings in the City: Emotional Topographies and Power Relations in Modern Stockholm.

bottom of page